BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV / 75 / 2003

z dnia: 28 października 2003 r.
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 107 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym, większością głosów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu zostały wybrane osoby zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3


Traci moc uchwała Nr XIII/84/99 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.*

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


* rozplakatowano dnia 07 listopada 2003 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 lip 2010 13:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1933 razy