BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV / 83 / 2003

z dnia: 28 listopada 2003 r.
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyże.
Na podstawie art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 94 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Postanawia się odrzucić protest:
a) wniesiony przez Piotra Łysakowskiego pismem z dnia 25.08.2003 r. zamieszkałego w Warszawie przy ul. Libijskiej 11 c w stosunku do zapisu ustaleń planu możliwości użytkowania rekreacyjnego działek nr 63/5, 63/6 i 63/2 – terenu którego jest właścicielem i współwłaścicielem, pod warunkiem likwidacji uciążliwości istniejącej oczyszczalni ścieków położonej w niedalekim sąsiedztwie,
b) wniesiony przez Państwo Elżbietę i Stanisława Czachor pismem z dnia 25.08.2003 r. zam. 03-977 Warszawa ul. Libijska 11B w stosunku do zapisu ustaleń planu o możliwości użytkowania rekreacyjnego działem nr 63/3, 63/6 i 63/2 – terenu którego są właścicielami i współwłaścicielami, pod warunkiem likwidacji uciążliwości istniejącej oczyszczalni ścieków położonej w niedalekim sąsiedztwie,
c) wniesionego przez Michała Zielińskiego pismem z dnia 26.08.2003 r. zamieszkałego 02-496 Warszawa ul. Bony 36a w stosunku do zapisu ustaleń planu o możliwości użytkowania rekreacyjnego działek nr 63/4, 63/6 i 63/2 – terenu którego jest właścicielem i współwłaścicielem, pod warunkiem likwidacji uciążliwości istniejącej oczyszczalni ścieków położonej w niedalekim sąsiedztwie.


§ 2


Uzasadnienie treści uchwały zawiera załącznik do uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 lip 2010 12:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1737 razy