BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) z a r z ą d z a co następuje:

§ 1


Na wniosek Pana Sebastiana Sęka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidize, dla którego Gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym, powołuje się Komisję Egzaminacyjną.

§ 2


Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 3


W skład Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą:

1. Stanisława Adamonis - przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodnicząca;
2. Aneta Dubielewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3. Przemysław Ronkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie;
4. Piotr Zbigniew Wocial - ekspert w dziedzinie wychowania fizycznego;
5. Dariusz Malinowski - ekspet w dziedzinie wychowania fizycznego;
6. Urszula Zaborowska - przedstawiciel związku zawodowego ZNP.

§ 4


Upoważniam Panią Grażynę Jagłowską pracownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli do przeprowadzenia analizy formalnej wniosku Pana Sebastaiana Sęka dotyczącego wszczęcia postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 15 czerwca 2010 r. wraz z dokumentacją.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 sie 2010 09:04
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1899 razy