BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 23 lipca 2010 r.
w sprawie: przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) o pomocy społecznej - Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządzam co następuje:


§ 1


1. Ogłasza sie konkurs na dwa wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.
2. Konkurs ogłasza się w związku z projektem pn. "W stronę aktywnej integracji" realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).
3. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
4. W celu przeprowadzenia naboru powołuję Komisję konkursową w składzie:

1. Krystyna Rudol - Przewodnicząca Komisji,
2. Irena Jatkowska - Członek Komisji,
3. Jarosław Hubert Zyskowski - Członek Komisji,
4. Karol Syta - Członek Komisji,
5. Lilla Pysznik - Członek Komisji.

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 sie 2010 14:00
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2093 razy