BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/106/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci miasta Ruciane-Nida, ul. Wiejska, ul. Żeglarska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 165 poz. 1759) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.
zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r., Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala co nastepuje:


§ 1


Po stwierdzeniu zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Wiejska, ul. Żeglarska z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida uchwalonego uchwałą nr XX/52/99 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 czerwca 1999 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Wiejska, ul. Żeglarska.


§ 2


Uchwalony plan składa się z następujących części:
1) Tekstu planu miejscowego stanowiącego treść niniejszej uchwały.
2) Rysunku planu w skali 1:1000 zatytułowanego "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Żeglarska, ul. Wiejska skala 1:1000", który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Załącznika nr 2 stanowiącego o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
4) Załącznika nr 3 rostrzygającego o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w czasie pierwszego i drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
5) Załącznika nr 4 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida ul. Wiejska, ul. Żeglarska z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida uchwalonego uchwałą nr XX/52/99 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 czerwca 1999 r.ROZDZIAŁ 1

Przepisy porządkowe


§ 3


1) Teren opracowania zgodny jest z uchwałą nr XXVII/99/2000 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Wiejska, ul. Żeglarska zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2) Opracowaniem planu miejscowego objęte zostały tereny położone między ulicami Wiejską i Żeglarską a jeziorem Nidzkim oraz tereny po zakładzie produkcyjnym płyt meblowych.

§ 4


Celem przyjętych rozwiązań w planie miejscowym w formie nakazów, zakazów i ograniczeń jest ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.

§ 5


Na rysunku planu miejscowego obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne:
1) granice opracownia planu miejscowego,
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu.
3) Funkcje i parametry dróg.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 6


1) Podane na rysunku planu miejscowego linie projektownych podziałów nieruchomości w granicach wydzielonych terenów o różnym przeznaczeniu nie są liniami obowiazującymi. Należy je traktować jako element informacyjny szczegółowych zasad podziału nieruchomości wymaganych w planie miejscowym, które w przyszłości posłużą do wykonania geodezyjnego projektu podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchmościami.
2) Na nowych terenach wyznaczonych pod zabudowę jednorodzinną minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1300 m². Szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 30 m. Wymienione parametry nie dotyczą działek stanowiących uzupełnienie isniejącej zabudowy jednorodzinnej.
3) Pokazane na rysunku planu miejscowego przebiegi projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej mogą ulec zmianie w projekcie budowlanym. Również lokalizacja projektowanych przepompowni ścieków sanitarnych może ulec zmianie. Obowiązująca jest zasada uzbrojenia projektowanych terenów pod zabudowę.

§ 7


Ilekroć w tekście niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie miejscowym - należy przez to zrozumieć tekst planu miejscowego zapisany w formie uchwały wraz załącznikami do niej.
2) rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 i stanowiący załacznik nr 1 do uchwały.
3) adapatacji - należy przez to rozumieć odniesienie się do celu przeznaczenia terenu lub obiektu jako przystosowanie stanu istniejącego do aktualnych potrzeb użytkownika. W ramach adaptacji nie może ulec zmiana przeznaczenia terenu zapisana w tekście planu miejscowego, natomiast adaptowane obiekty mogą być modernizowane, poddawane rozbudowie lub ulec rozbiórce. Wszelkie prace adaptacyjne muszą spełniać wymogi architektoniczne ustalone w tekście planu miejscowego.
4) intensywność zabudowy - należy przez to rozumieć procent zabudowy tj. stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce do powierzchni działki.
5) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zdefiniowaną w przepisach odrębnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
6) funkcji podstawowej (przeznaczenie terenu) - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i obejmuje ponad 50% powierzchni zabudowy obiektów o przenaczeniu podstawowym zapisanym w planie.
7) funkcja uzupełniająca (przeznaczenie terenu) - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe przeznaczenie terenu jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie stwarzającego z nim kolizji.

ROZDZIAŁ 2

Przepisy odnoszące się do obszaru całego opracowania lub wyodrębnionych jego części


§ 8


Cały obszar opracowania planu miejscowego położony jest na obszarze chronionego krajobrazu. W związku z tym wszelkie przedsięwzięcia realizowane na tym terenie muszą być zgodne z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005 r.

§ 9


Na nowych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i pensjonatowe powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może byc mniejsza niż 60% zaś intensywność zabudowy nie może przekroczyć 25% powierzchni działki.
Na terenach przeznaczonych pod usługi turystyczne (UT) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% zaś intensywność zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki.

§ 10


Ustala się następujące warunki dla projektowanych budynków na nowo wyznaczonych terenach MN, MP.
1. Wysokość budynków nie może przekroczyć trzech kondygnacji, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym.
2. Należy przyjąć dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 30° - 45°. Materiałem pokrycia dachów powinna być dachówka w kolorze ceglastym. Doświetlenie poddaszy oknami w szczycie budynku lukarnami lub oknami połaciowymi.Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 sie 2010 12:32
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 3185 razy