BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/47/2003

z dnia: 17 czerwca 2003r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/38/2003 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Ruciane – Nida na rok 2003.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§1.


W Uchwale Nr IX/38/2003 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Ruciane – Nida na rok 2003 §4 otrzymuje brzmienie:
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 wrz 2010 13:27
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1960 razy