BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XI/56/2003

z dnia: 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida, położonej w Rucianem – Nidzie przy ul. Dworcowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Z 2000 roku Nr 46, poz. 543, zm. z 2001 roku Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 roku Nr 1, poz. 15) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozn. nr geod. 115/53, o pow. 256m², stanowiącej własność gminy Ruciane – Nida, położonej w Rucianem – Nidzie przy ul. Dworcowej.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu*.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Andrzej Stawryłło


*-obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 lipca 2003 roku.
*mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 wrz 2010 13:22
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1999 razy