BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/128/2007

z dnia: 28 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności w 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prytwatnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:

1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki dot. producentów płodów rolnych


7,00 zł2. Przy sprzedaży z namiotu lub straganu o pow. do 10 m²


12,00 zł3. Przy sprzedaży ze stoiska


12,00 zł4. Przy sprzedaży z namiotu lub straganu o pow. 10 m² - 20 m²


18,00 zł5. Przy sprzedaży z namiotu lub straganu o pow. powyżej 20 m²


22,00 zł6. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego


18,00 zł7. Przy sprzedaży z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku od nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego


10,00§ 2


Opłatę targową pobiera sie bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3


Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostka i organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Wykaz i wynagrodzenie inkasentów określa oddzielna uchwała.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy ruciane-Nida.

§ 5


Traci moc uchwała II/8/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na rok 2007.

§ 6


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty targowej od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 wrz 2010 12:01
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2011 razy