BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 23 lipca 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wartości 14.000 Euro
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1, art. 53 ust. 1 i art. 162 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1


Wprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie regulamin udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 14.000 Euro w danym roku budżetowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości wydatków - określa się zgodnie z Rozporządzeniem wydanym na podstawie art.35 ust. 3 prawo zamówień publicznych.

§ 3


Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 wrz 2010 09:01
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1874 razy