BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/7/2011

z dnia: 26 stycznia 2011 r.
w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku mogą być udzielane z budżetu Gminy Ruciane-Nida dotacje na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2.

1. Dotacja na realizację zadań, o których mowa w § 1, może zostać udzielona na pisemny wniosek podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku.

2. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań Gminy, o których mowa w § 1, można składać, z zastrzeżeniem ust. 3, w terminie do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być udzielona dotacja.

3. W 2011 roku wnioski, o których mowa w ust. 2, można składać w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:

1) dane dotyczące wnioskodawcy, w tym pełną nazwę podmiotu, adres, wskazanie formy prawnej, numer rachunku bankowego oraz dane osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

2) opis prowadzonej działalności;

3) szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji,

4) termin i miejsce realizacji zadania;

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

6) informację o posiadanych zasobach pieniężnych i rzeczowych wskazujących na możliwość realizacji zadania;

7) proponowaną wysokość dotacji z budżetu Gminy Ruciane-Nida na realizację zadania;

8) podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny statut lub inny dokument założycielski, organizacyjny lub rejestracyjny wnioskodawcy, z którego wynikają jego zadania, zakres działalności oraz uprawnienia do składania oświadczeń woli.

2) oświadczenie, że wnioskodawca jest podmiotem niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów, bądź informacji.

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia.

8. Nie usunięcie w wyznaczonym terminie uchybień lub wad powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Złożone wnioski są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, z zastrzeżeniem ust. 10, na etapie opracowywania projektu budżetu.

10. Wnioski złożone w terminie, o którym mowa ust. 3, są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

11. Przy rozpatrzeniu wniosku uwzględnia się:

1) możliwości finansowe Gminy Ruciane-Nida;

2) znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę celów publicznych;

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

12. Pozytywnie rozpatrzone wnioski mogą stanowić podstawę ujęcia kwot dotacji w projekcie uchwały budżetowej lub w uchwale budżetowej Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

1. Przekazanie dotacji następuje na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, w terminie określonym w umowie zawartej z podmiotem dotowanym, sporządzonej zgodnie z przepisem art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Strony umowy mogą postanowić o przekazaniu dotacji w transzach.

§ 4.

1. W takcie realizacji zadania, jak i po jego realizacji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ma prawo kontroli wykonania zadania i sposobu wykorzystania dotacji.

2. Podmiot dotowany zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, lub osoby przez niego upoważnionej, wszelką dokumentację niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania i sposobu wykorzystania dotacji.

3. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, może obejmować:

1) zgodność wykonywania zadania z umową, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;

2) sposób udokumentowania realizacji zadania;

3) sposób wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Ruciane-Nida.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niezgodności realizacji zadania z postanowieniami umowy, Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida ma prawo do:

1) wezwania podmiotu dotowanego do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

2) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5.

Rozliczenie dotacji następuje po wykonaniu zleconego zadania i przedłożeniu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida:

1. uwierzytelnionych kserokopii faktur lub rachunków, które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji i które potwierdzają poniesienie kosztów związanych z realizacją zadania.

2. zbiorczego zestawienia faktur i rachunków, o których mowa w pkt. 1,

3. sprawozdania z wykonania zadania, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku do umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenie będzie realizowana, w szczególności poprzez:

1) podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.ruciane-nida.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida wykazu podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie dotacji;

2) podanie do publicznej wiadomości, w sposób określony w pkt 1, informacji o przyznaniu dotacji podmiotowi, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały;

3) podanie do publicznej wiadomości, w sposób określony w pkt 1, sprawozdania z wykonania zadania złożonego przez podmiot dotowany;

4) zapewnienie wglądu do dokumentacji zgromadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida związanej przebiegiem postępowania o udzielanie dotacji i sposobem jej rozliczenia, poza treściami chronionymi obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 lut 2011 11:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2343 razy