BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/11/2011

z dnia: 26 stycznia 2011 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Piszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r, Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 9, poz. 408 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że w wyniku głosowania jawnego, większością głosów, na przedstawiciela Rady Miejskiej Ruciane-Nida w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Piszu wybrany został radny Wojciech Czaplicki.

§ 2.

Do obowiązków przedstawiciela należy pełnienie funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Piszu określonych statutem zakładu i przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr V/36/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Piszu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 lut 2011 11:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1905 razy