BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/20/2011

z dnia: 28 lutego 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, położonych w Wejsunach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych hydrofornią i studnią głębinową, ozn. nr geod. 65/3, o pow. 353 m2 i ozn. nr geod. 65/7, o pow. 565 m2, położonych w Wesunach, w celu realizacji zadań własnych Gminy Ruciane-Nida tj. zaopatrywania w wodę społeczności lokalnej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 marca 2011r.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 mar 2011 14:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1869 razy