BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/22/2011

z dnia: 30 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz 675) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) Rada Miejska Ruciane-Nida u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 342/3 położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida dla ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Olsztynie, w celu wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Kukiełkox/ rozplakatowano dnia 5 kwietnia 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 kwi 2011 12:43
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1886 razy