BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/28/2011

z dnia: 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz.U. Nr. 157, poz 1240 z późn. zm. )

R a d a M i e j s k a Ruciane-Nida, uchwala co następuje:


§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy :

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę : 305 089,72
2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę : 305 089,72

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
756 75616 § 0430
30.000,00
1.400,00
-
31.400,00
853 85395 § 2007
-
213.004,17
-
213.004,17
853 85395 § 2009
-
36.682,55
-
36.682,55
854 85415 § 2030
-
54.003,00
-
54.003,00
RAZEM:
30.000,00
305.089,72
-
335.089,72

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
853 85395 § 4017
-
15.028,72
-
15.028,72
853 85395 § 4117
-
2.483,02
-
2.483,02
853 85395 § 4127
-
368,48
-
368,48
853 85395 § 4177
-
150.808,17
-
150.808,17
853 85395 § 4217
-
26.756,52
-
26.756,52
853 85395 § 4219
-
38.082,55
-
38.082,55
853 85395 § 4267
-
3.744,18
-
3.744,18
853 85395 § 4307
-
13.815,08
-
13.815,08
854 85415 § 3260
-
54.003,00
-
54.003,00
926 92695 § 4260
2000,00
-
2000,00
926 92695 § 4430
10.000,00
-
2000,00
8000,00
RAZEM:
10.000,00
307.089,72
2000,00
315.089,72§ 2.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 124 ust.1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem - 31.834.748,72
2) Plan wydatków ogółem - 35.185.387,80

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko* Rozplakatowano dnia 09 maja 2011r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 cze 2011 13:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1795 razy