BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/34/2011

z dnia: 2 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, ozn. nr geod. 109/9, o pow. 24 m2 w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 109/4 i 109/5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 czerwca 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lip 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2095 razy