BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/35/2011

z dnia: 2 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej i zwolnienia z obowiązku jej sprzedaży w drodze przetargu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póżniejszymi zmianami) i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, ozn. nr geod. 115/89, o pow. 35 m2.

§ 2.

Zwalnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z obowiązku sprzedaży nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 w drodze przetargu, gdy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi na rzecz osoby, która ją dzierżawi na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 czerwca 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lip 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2027 razy