BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/36/2011

z dnia: 2 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póżniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) i art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala się co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Szeroki Bór, ozn. nr geod. 13/3, o pow. 631 m2, w zamian za zaległości podatkowe.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 czerwca 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lip 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2001 razy