BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/43/2011

z dnia: 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. )
Rada Miejska Ruciane-Nida , uchwala co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy :
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 8.710,00 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3.710,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 507 052,80zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 502 052,80 zł.

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
Dz.710 rozdz.71035§2020
-
5000,00
-
5000,00
Dz.852 rozdz.85212 §2010
2 639 938,00
-
3 710,00
2 636 228,00
Dz.852 rozdz.85216§2030
18 108,00
3 710,00
-
21 818,80
RAZEM:
-
8 710,00
3710,00
-


2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
Dz.600 rozdział 60016 §6050
857 402,39
-
120 000,00
737 402,39
Dz.600 rozdział 60095 §4300
180 000,00
-
20 000,00
160 000,00
Dz.700 rozdział 70005 §6050
50 000,00
-
50 000,00
0,00
Dz.700 rozdział 70095 §6050
69 000,00
-
10 527,35
58 472,65
Dz. 710 rozdział 73035 § 4300
0
5 000,00
-
5 000,00
Dz.750 rozdział 75023 §6050
10 990,00
-
10 990,00
0,00
Dz. 801 rozdział 80113 § 4300
559 600,00
-
11 609,80
547 990,20
Dz. 801 rozdział 80101 § 4240
39 200,00
6 000,00
-
45 200,00
Dz. 801 rozdział 80110 § 4240
10 000,00
-
6 000,00
4 000,00
Dz. 851 rozdział 85154 § 4260
5 000,00
3 000,00
-
8 000,00
Dz.851 rozdział 85154 § 4300
47 500,00
-
3 000,00
44 500,00
Dz. 852 rozdział 85212 § 3110
2 510 038,00
-
3 710,00
2 506 328,00
Dz. 852 rozdział 85216 § 3110
18 108,00
3 710,00
-
21 818,00
Dz. 854 rozdział 85401 §4010
272 300,00
-
20 000,00
252 300,00
Dz. 854 rozdział 85415 § 3240
10 000,00
85 612,80
-
95 612,80
Dz. 854 rozdział 85415 § 3260
54 003,00
-
54 003,00
0,00
Dz. 900 rozdział 90003 § 4300
121 000,00
30 000,00
-
151 000,00
Dz. 900 rozdział 90004 § 4300
50 000,00
-
10 000,00
40 000,00
Dz. 926 rozdział 90001 §6050
450 000,00
-
150 000,00
300 000,00
Dz. 926 rozdział 92695 §6050
40 000,00
373 730,00
-
413 730,00
Dz. 926 rozdział 92695 § 6057
100 134,00
-
13 001,00
87 133,00
Dz. 926 rozdział 92695 § 6059
71 338,11
-
19 211,65
52 126,46
RAZEM:
-
507 052,80
502 052,80
-

§ 2.

Zestawienie :,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r ”. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 3.

Zestawienie, ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.” stanowi złącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4.

Zestawienie ,, Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011r. ‘’ stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

Zestawienie ,, Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności.” stanowi załącznik nr 4

§ 6.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 7.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1. Plan dochodów ogółem 31 917 279,80zł. 2. Plan wydatków ogółem 35 267 918,88zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 wrz 2011 13:45
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2022 razy