BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/53/2011

z dnia: 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.) i w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póż. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, ozn. nr geod. 115/51, o pow. 16 m2, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie.

§ 2.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, ozn. nr geod. 115/51, o pow. 16 m2, stanowiacej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 września 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 wrz 2011 13:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1886 razy