BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/54/2011

z dnia: 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 34 ust. 1 pkt. 1 i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 231 § 1 kodeksu cywilnego z dnia 18 maja 1964 roku (Dz. U. z 1964r. Nr 16. poz. 93 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 201, o pow. 1.298 m2, położonej przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.

Wyraża sie zgodę na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, o której mowa w § 1, wynoszącej:

1/ w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej - 90%,

2/ w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej - 80%.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ rozplakatowano dnia 7 września 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 wrz 2011 13:58
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1850 razy