BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII / 47 / 2011

z dnia: 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida dla uczniów oraz absolwentów posiadających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 wrz 2011 08:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1874 razy