BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII / 46 / 2011

z dnia: 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół (placówek) oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom szkolnym, logopedom i psychologom zatrudnionym w szkołach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113 i Nr 117, poz.679) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art.42 ust.3 Karty nauczyciela, o liczbę godzin stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Organ prowadzący szkołę (placówkę) może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (placówki) powodują znaczne zwiększenia zajęć dyrektora.

§ 3.

Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) organ prowadzący może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym trzy godziny tygodniowo.

§ 4.

Obniżony wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 obowiązuje również nauczycieli pełniących obowiązki dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie obowiązków.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XLVI/88/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół (placówek) oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom szkolnym, logopedom zatrudnionym w szkołach.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 wrz 2011 08:19
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1933 razy