BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/50/2011

z dnia: sierpnia 2011 r.
w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn.zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwała co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy:
1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 283 029,34
2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 8 776,00
3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę : 475 597,71
4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę : 201 344,37

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
Dz.751 rozdział 75109 § 2010
-
180,00
-
180,00
Dz.756 rozdział 75618 § 0480
200 000,00
100 000,00
-
300 000,00
Dz.756 rozdział 75618 § 0910
-
2 000,00
-
2 000,00
Dz.852 rozdział 85212 § 2010
2 636 228,00
-
8 776,00
2 627 452,00
Dz.852 rozdział 85214 § 2030
17 548,00
20 350,00
-
37 898,00
Dz.852 rozdział 85216 § 2030
21 818,00
3 688,00
-
25 506,00
Dz.852 rozdział 85295 § 2030
102 989,00
40 137,00
-
143 126,00
Dz.853 rozdział 85395 § 2007
213 004,17
110 808,15
-
323 812,32
Dz.853 rozdział 85395 § 2009
36 682,55
58 66,19
-
45 548,74
RAZEM:
-
283 029,34
8 776,00
-


2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
Dz.600 rozdział 60016 § 4210
30 000,00
50 000,00
-
80 000,00
Dz.600 rozdział 60095 § 4210
180 000,00
-
50 000,00
130 000,00
Dz.710 rozdział 71014 § 4300
74 000,00
30 000,00
-
104 000,00
Dz.750 rozdział 75023 § 4300
183 985,00
11 000,00
-
194 985,00
Dz.750 rozdział 75023 § 4170
41 720,00
11 000,00
-
52 720,00
Dz.750 rozdział 75095 § 4300
6 000,00
5 000,00
-
11 000,00
Dz.751 rozdział 75109 § 4300
0,00
180,00
-
180,00
Dz.754 rozdział 75404 § 4300
0,00
10 000,00
-
10 000,00
Dz.754 rozdział 75412 § 2820
200 000,00
10 000,00
-
210 000,00
Dz.754 rozdział 75495 § 3040
0,00
1 000,00
-
1 000,00
Dz.756 rozdział 75647 § 4100
65 000,00
-
11 000,00
54 000,00
Dz.758 rozdział 75818 § 4810
160 000,00
-
85 000,00
75 000,00
Dz.801 rozdział 80101 § 4270
140 000,00
-
10 000,00
130 000,00
Dz.801 rozdział 80110 § 4270
39 000,00
-
10 000,00
29 000,00
Dz.851 rozdział 85154 § 4170
55 000,00
80 000,00
-
135 000,00
Dz.851 rozdział 85154 § 4260
8 000,00
10 000,00
-
18 000,00
Dz. 851 rozdział 85154 § 4300
44 500,00
10 000,00
-
54 500,00
Dz.852 rozdział 85212 § 3110
2 506 328,00
-
8 776,00
2 497 552,00
Dz.852 rozdział 85213 § 4130
14 990,00
1 002,57
-
15 992,57
Dz.852 rozdział 85214 § 3110
77 548,00
20 350,00
25 830,37
72 067,63
Dz. 852 rozdział 85216 § 3110
21 818,00
14 827,60
-
36 645,60
Dz.852 rozdział 85295 § 3110
165 810,00
40 875,00
-
206 685,00
Dz.853 rozdział 85395 § 3119
0,00
13 688,20
-
13 688,20
Dz.853 rozdział 85395 § 4017
15 028,72
34 392,00
-
49 420,72
Dz.853 rozdział 85395 § 4019
0,00
1 920,00
-
1 920,00
Dz.852 rozdział 85219 § 4040
15 000,00
-
738,00
14 262,00
Dz.853 rozdział 85395 § 4047
0,00
1 980,00
-
1 980,00
Dz.853 rozdział 85395 § 4117
2 483,02
6 721,00
-
9 204,02
Dz.853 rozdział 85395 § 4119
0,00
210,00
-
210,00
Dz.853 rozdział 85395 § 4127
368,48
1 080,00
-
1 448,48
Dz.853 rozdział 85395 § 4177
150 808,17
19 519,00
-
170 327,17
Dz.853 rozdział 85395 § 4179
0,00
1 040,00
-
1 040,00
Dz.853 rozdział 85395 § 4217
26 756,52
900,00
-
27 656,52
Dz.853 rozdział 85395 § 4307
13 815,08
45 116,15
-
58 931,23
Dz.853 rozdział 85395 § 4309
0,00
2 696,19
-
2 696,19
Dz.853 rozdział 85395 § 4447
0,00
1 100,00
-
1 100,00
Dz.900 rozdział 90003 § 4300
151 000,00
20 000,00
-
171 000,00
Dz.921 rozdział 92195 § 4300
45 680,00
20 000,00
-
65 680,00
RAZEM:
-
475 597,71
201 344,37
-

§ 2.

Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.” stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2011 r. stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Zestawienie ,, Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych’’ stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.)

§ 5.

Paragraf 6 uchwały budżetowej Nr V/13/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida Z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2011r. otrzymuje nowe brzmienie : ,, § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . 1. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem – 32 238 119,14zł 2) Plan wydatków ogółem – 35 588 758,22zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko*rozplakatowano dnia 7 września 2011r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 wrz 2011 10:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2158 razy