BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/62/2011

z dnia: 30 września 2011 r.
w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż.
Na podstawie art. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu na rzecz najemcy budynku mieszkalnego, stanowiącego w całości przedmiot najmu, usytuowanego na działce gruntu nr geod. 46/5 położonej w miejscowości Wejsuny.

§ 2.

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności budynku mieszkalnego, o którym mowa w § 1 uchwały wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tego budynku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie. x/

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


x/ rozplakatowano dnia 6 października 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 paź 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1989 razy