BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/60/2011

z dnia: 30 września 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchoności gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i w związku z art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gopspodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 20/25, o powierzchni 260m2. położonej w Wygrynach, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Wygrynach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 6 października 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 paź 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1867 razy