BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 37 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie: w sprawie upoważnienia pracownika urzędu
Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.143 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - zarządzam co następuje:
§1.
Upoważniam Pana Piotra Felińskiego – zatrudnionego na stanowisku specjalisty w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
1. podpisywania, w moim imieniu, decyzji (za wyjątkiem decyzji uznaniowych), postanowień, zaświadczeń oraz podpisywania pism – w sprawach pozostających we właściwości Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
2. podpisywania, w moim imieniu, tytułów wykonawczych w sprawach podatkowych.
§2.
1. Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Burmistrz

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 paź 2011 08:37
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1969 razy