BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/66/2011

z dnia: 28 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej ozn. ewid. nr 381/3 o pow. 150 m2 położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Żeglarskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 listopada 2011 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lis 2011 10:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1714 razy