BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/64/2011

z dnia: 28 października 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 art.9 ust.1 art 18 ust.2 pkt.15 art.40 ust 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr. 175 poz.1362 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje :

§ 1.

Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/64/2001 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewidniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lis 2011 10:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1767 razy