BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/65/2011

z dnia: 28 października 2011 r.
w sprawie: nadania nazw ulicom w mieście Ruciane-Nida.
Na postawie art. 18. ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwy nowo utworzonym ulicom w mieście Ruciane-Nida:

1) ulica Pustułki - zlokalizowana na działce o numerze geodezyjnym 705 w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida (przebieg ulicy oznaczony kolorem żółtym na załączniku do uchwały).

2) ulica Bielika - zlokalizowana na działkach o numerach geodezyjnych 706 i 172/61 w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida (przebieg ulicy oznaczony kolorem zielonym na załączniku do uchwały).

§ 2.

Szczegółowy przebieg nowo utworzonych ulic określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lis 2011 10:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1762 razy