BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 25 listopada 2011 r.
w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki realizowany jest przez Gminę Ruciane-Nida poprzez zwrot kosztów za dowóz uczniów, organizowany indywidualnie przez rodziców, opiekunów uczniów.

§ 2.
Osoby mające prawo wystąpienia do gminy Ruciane-Nida o zwrot kosztów za dowóz organizowany we własnym zakresie:
1) rodzice,
2) opiekunowie prawni.


§ 3.
Dowozem mogą być objęte:
1) dzieci 6 letnie,
2) dzieci, które realizują obowiązek szkolny tj. do ukończenia gimnazjum;
3) dzieci realizujące obowiązek nauki czyli do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujące obowiązek szkolny i nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

§ 4.
Przyznanie dowozu, o którym mowa w § 1 jest możliwe tylko po wcześniejszym złożeniu następującej dokumentacji:
1) wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka albo o dofinansowanie dowozu zorganizowanego przez rodziców we własnym zakresie, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kserokopia),
3) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka (kserokopia),
4) skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych (kserokopia),
5) potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

§ 5.
1. Dokumenty, o których mowa w § 4 na dany rok szkolny należy złożyć do Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w terminie od 01 maja do 31 lipca każdego roku.
2. Rozpatrzenie złożonego wniosku następuje w ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 1.

§ 6.
1. Zwrot kosztów za dowóz uczniów organizowany indywidualnie przez rodziców lub opiekunów uczniów przysługuje za dowóz ucznia prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, ośrodka z tym, że odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
2. Zwrot kosztów przysługuje również za przejazd ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej po uwzględnieniu ulg przysługujących opiekunom osób niepełnosprawnym podróżujących pojazdami zbiorowego transportu publicznego zgodnie z art. 2 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.)
3. Podstawą do zwrotu kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2 jest podpisanie stosownej umowy określającej szczegółowo zasady zwrotu w/w kosztów, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.
1. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych stanowi:
1) w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej złożenie do 10 dnia każdego miesiąca w okresie trwania umowy do Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli rozliczenie wraz z dołączonymi do niego zakupionymi biletami.
2) w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem osobowym wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu jest obliczana jako iloczyn:
a) podwójnej odległości w km z miejsca zamieszkania ucznia do placówki (czyli dom – placówka oświatowa; placówka oświatowa – dom),
b) stawki za kilometr przebiegu wyliczonej przy uwzględnieniu średniej ceny zakupu paliwa (ustalonej w oparciu o co najmniej dwa paragony zakupu paliwa w danym miesiącu rozliczeniowym) i zużycia paliwa na 100 km oraz
c) liczby dni obecności ucznia w szkole w miesiącu rozliczeniowym.
2. Liczba dni obecności dziecka w szkole lub ośrodku musi być poświadczona podpisem dyrektora szkoły lub uprawnionej osoby. Za dni nieobecności ucznia w szkole lub ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.
3. Rozliczenie z wyliczoną kwotą zgodnie z powyższymi zasadami należy złożyć do 10 dnia każdego miesiąca w okresie trwania umowy do Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli.

§ 8.
Zwrot kosztów, o których mowa w § 7 następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia na wskazane w rachunku konto bankowe lub w kasie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli.

§ 9.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2011r.


 
Burmistrz

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 lis 2011 16:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1876 razy