BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

1. Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza :
1) propagowanie, inicjowanie i rozwój działalności gospodarczej zapewniającej materialne podstawy bytu Gminy,
2) działalność przedsiębiorstw gminnych,
3) handel i usługi,
4) lokalny transport zbiorowy,
5) przemysł,
6) budownictwo komunalne,
7) komunalna polityka mieszkaniowa.

2. Komisja Spraw Społecznych, Bezrobocia i Ochrony Zdrowia:
1) ochrona zdrowia,
2) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń służby zdrowia,
3) bhp,
4) pomoc społeczna,
5) utrzymanie gminnych obiektów pomocy społecznej,
6) ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy.

3. Komisja Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki:
1) leśnictwo i gospodarka rybacka,
2) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną,
3) ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska, a w szczególności:
- usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
-przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zanieczyszczenie, zniszczenie,
-zapewnienie pierwszeństwa przedsięwzięciom umożliwiającym oszczędne wykorzystanie zasobów przyrodniczych środowiska,
4) turystyka, a w szczególności:
-lokalizacja obiektów i urządzeń turystycznych
na terenie gminy,
-informacja turystyczna,
-promocja agroturystyki,
5) rozwój turystyki przy uwzględnieniu wymagań i lokalnych uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska.

4.Komisja Rolnictwa i Ładu Przestrzennego:
1) rolnictwo,
2) ład przestrzenny i gospodarka terenami,
3) gminne drogi, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
4) porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa.

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu :
1) oświata i wychowanie , w tym szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze,
2) kultura, w tym biblioteki i inne placówki upowszechniania kultury,
3) kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.

6. Komisja Rewizyjna
1) kontroluje działalność Burmistrza, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy.

Data powstania: czwartek, 4 wrz 2003 16:31
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 23:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 8512 razy