BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

 

ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI

1. Komisja Rewizyjna:

1) kontrola działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) opiniowanie skierowanych do Rady skarg na działalność Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

3. Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza i Budżetu:

1) propagowanie, inicjowanie i rozwój działalności gospodarczej zapewniajacej materialne podstawy bytu Gminy,

2) działalność przedsiębiorstw gminnych, handel i usługi, lokalny transport zbiorowy, przemysł, budownictwo komunalne, komunalna polityka mieszkaniowa,

3) opiniowanie budżetu Gminy i projektów uchwał dotyczących zmian budżetu,

4) gospodarka finansowa Gminy, w tym: podatki i opłaty lokalne, pożyczki, kredyty, obligacje, a także udzielanie poręczeń.

4. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

1) oświata i wychowanie, w tym szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze,

2) kultura, w tym biblioteki i inne placówki upowszechniania kultury,

3) kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,

4) pomoc społeczna, utrzymanie gminnych obiektów pomocy społecznej,

5) ochrona zdrowia, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń służby zdrowia,

6) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy.


5. Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turytyki:
1) ład przestrzenny i gospodarka terenami,

2) rolnictwo,

3) gminne drogi, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,

4) porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa,

5) ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska,

6) leśnictwo i gospodarka rybacka,

7) wodociągi i zapotrzebowanie w wodę, kanalizacja, zapotrzebowanie w energię elektryczną i cieplną,

8) turystyka, w tym promocja gminy, informacja turystyczna, promocja agroturystyki i rozwoju turystyki przy uwzglednieniu wymagań i lokalnych uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 4 wrz 2003 16:31
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 23:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 8784 razy