BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAKRES CZYNNOŚCI

Andrzej Klimek - Podinspektor ds. gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego I Ochrony Środowiska.

 

 

 1. Opracowanie i wdrażanie systemu gospodarki odpadami wymaganego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie gospodarki odpadami.

 3. Wyliczanie opłaty, którą mieszkańcy będą zobowiązani wnosić za wykonywane przez Gminę czynności odbioru i zagospodarowania odpadów.

 4. Wydawanie decyzji osobom zobowiązanym do wnoszenia opłat, prowadzenie rejestru tych osób.

 5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych.

 6. Stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

 7. Przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

 9. Prowadzenie spraw z zakresu Związku Gmin "Czyste Mazury", koordynacja projektu pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie",

 10. Wydawanie postanowień związanych z prowadzeniem działalności w zakresie składowania i wytwarzania odpadów/odpadów niebezpiecznych oraz zatwierdzanie Programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

 11. Opiniowanie Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych planów gospodarki odpadami,

 12. Wykonywanie innych, doraźnych czynności na rzecz Urzędu Miasta i Gminy, zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Urzędu oraz Kierownika Referatu.

 

Data powstania: czwartek, 3 lip 2008 13:06
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2008 13:14
Data edycji: wtorek, 19 sie 2008 09:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6705 razy
Ilość edycji: 1