BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego - sprzedaż działek budowlanych


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida :
I/ ujawnionych w KW nr 13020, położonych w Rucianem-Nidzie ul. Aleja Wczasów :
a/ działka ozn. nr geod. 139/6, o pow. 949 m2,
cena wywoławcza netto 60.300,00 zł, wadium 12.000,00 zł.
b/ działka ozn. nr geod. 139/7, o pow. 1.073 m2,
cena wywoławcza netto 68.200,00 zł, wadium 13.600,00 zł.
II/ ujawnionych w KW nr OL1P/00012965/3, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dybówek II:
a/ działka ozn. nr geod. 13/11, o pow. 1.532 m2,
cena wywoławcza netto 69.400,00 zł, wadium 13.800,00 zł,
b/ działka ozn. nr geod. 13/14, o pow. 1.455 m2,
cena wywoławcza netto 59.300,00 zł, wadium 11.800,00 zł
Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
8 października 2009 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2009 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 5 października 2009 roku włącznie ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.


Data powstania: piątek, 4 wrz 2009 13:52
Data opublikowania: piątek, 4 wrz 2009 08:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 paź 2009 09:13
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2140 razy