BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana, zabudowana stacją transformatorową, ozn. nr geod. 6/3, o pow. 31 m2, położona w Karwicy, ujawniona w KW 27215, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida. Cena sprzedaży netto wynosi 1.200,00 zł.

1.Powyższa działka budowlana przeznaczona jest do sprzedaży zgodnie z uchwałą nr XXXVII/47/2009, z dnia 28 kwietnia 2009 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
Sprzedaż jej zwolniona jest z obowiązku zbycia w drodze przetargu na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zabudowana jest stacją transformatorową stanowiącą własność nabywcy.

2.Nabywca cenę sprzedaży działki może wpłacić jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie.
Cena sprzedaży brutto wynosi 1.464,00 zł, w tym 22% podatek VAT stanowi kwotę 264,00 zł. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 23.10.2009 roku do dnia 13.11.2009 roku a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
Data powstania: piątek, 23 paź 2009 11:19
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2009 11:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1375 razy