BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) niżej wymienionej:
- nieruchomość gruntowa zabudowana, ozn. nr geod. 75/22, o pow. 897 m2,
położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Aleja Wczasów,
ujawniona w księdze wieczystej KW 24132,
przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako:
- teren usług, handlu, gastronomi i rekreacji

Cena - 84.300,00 zł

1. Powyższa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zgodnie z uchwałą nr XLIII/77/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 30 września 2009 roku, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zabudowana jest budynkiem usługowym z lat 70-tych.
2. Nabywca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nabywca pokrywa koszt aktu notarialnego i koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
3. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Nabywca cenę sprzedaży uiszcza najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni (od dnia 23.10.2009 roku do dnia 13.11.2009 roku) a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronach internetowych.
Data powstania: piątek, 23 paź 2009 13:54
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2009 11:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1612 razy