BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Aleja Wczasów
2. Numer działki : 136
3. Powierzchnia działki : 983 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 22345
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 34,12 m2, składający się z: zlokalizowanych na parterze: 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczeń przynależnych o powierzchni 34,25 m2, zlokalizowanych na poddaszu : pokoju, przedpokoju i aneksu kuchennego ponadto piwnicy oraz jednego pomieszczenia w budynku gospodarczym. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 68,37/357,27 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 27.204,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście cztery złote ). Cena udziału w gruncie wynosi 15.296.00 zł (słownie; piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych. W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku, wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 2.720,40 zł. (słownie złotych : dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych i czterdzieści groszy). W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 5.440,80 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XVI/87/91 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 listopada 1991 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 3.824,00 zł od której stosuje się bonifikatę w wysokości 90%, czyli 382,40 zł + 22% VAT tj. 84,12 zł = 466,52 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi kwotę 152,96 zł + 22%VAT tj. 33,65 zł = 186,61 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca w przypadku wpłaty jednorazowej uiści należność w kwocie 2.720,40 zł + 466,52 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży przed spisaniem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie. W przypadku gdy na wniosek nabywcy kwota sprzedaży zostanie rozłożona na raty roczne, pierwsza rata wymagalna jest przed spisaniem umowy notarialnej a pozostałe raty plus oprocentowanie w wysokości 2% liczone od kwoty pozostałej po wpłacie kolejnej raty w stosunku rocznym, będą wymagalne na rzecz sprzedawcy co roku jedna rata do dnia 31 marca, poczynając od roku 2010. Kwota rozłożona na raty będzie zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na zbywanym lokalu.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23.10.2009 roku do dnia 13.11.2009 roku.

Data powstania: piątek, 23 paź 2009 09:35
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2009 11:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1587 razy