BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/59
3. Powierzchnia działki : 811 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12029
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 60,60 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju (korytarza), usytuowany na parterze budynku cztero-piętrowego nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 1 przynależy piwnica o pow. 7,56 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 68,16/3271,50 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 105.782,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote ). Cena udziału w gruncie wynosi 2.018,00 zł (słownie; dwa tysiące osiemnaście złotych). W związku z tym, że nabywca złożył wniosek o rozłożenie ceny sprzedaży na 10 rat rocznych cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 80% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 21.156,40 zł. (słownie złotych : dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 504,50 zł od której stosuje się bonifikatę w wysokości 90%, czyli 50,45 zł + 22% VAT tj. 11,09 zł = 61,54 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 20,18 zł + 22%VAT tj. 4,43 zł = 24,61 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 21.156,40 zł + 61,54 zł + 250,00 zł koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży = 21.467,94 zł, w drodze ratalnej, pierwsza rata winna być wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie w wysokości 3.467,94 zł. Pozostałe 9 rat, każda w wysokości 2.000,00 zł plus oprocentowanie w wysokości 2% liczonych od każdej raty w stosunku rocznym, będą wymagalne na rzecz sprzedawcy co roku jedna rata do dnia 31 marca przez okres 9 lat, poczynając od roku 2010. Kwota rozłożona na raty będzie zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na zbywanym lokalu w kwocie 18.000,00 zł.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23.10.2009 roku do dnia 13.11.2009 roku.


Data powstania: piątek, 23 paź 2009 14:26
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2009 11:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1370 razy