BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/8
3. Powierzchnia działki : 650 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12012
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 44, o powierzchni użytkowej 46,74 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na IV piętrze budynku cztero-piętrowego nr 4 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 44 przynależy piwnica o pow. 3,92 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 50,66/2455,80 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 4 składa się z 60 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 82.389,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych ). Cena udziału w gruncie wynosi 1.411,00 zł (słownie; jeden tysiąc czterysta jedenaście złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 8.238,90 zł.
(słownie złotych : osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/16/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 352,75 zł od której stosuje się bonifikatę w wysokości 90%, czyli 35,27 zł + 22% VAT tj. 7,75 zł = 43,02 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 14,11 zł + 22%VAT tj. 3,10 zł = 17,21 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 8238,90 zł + 43,02 zł = 8.281,92 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20.11.2009 roku do dnia 11.12.2009 roku.Data powstania: piątek, 20 lis 2009 11:39
Data opublikowania: piątek, 20 lis 2009 10:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 gru 2009 14:36
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1759 razy