BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PODATKI 2010

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie uprzejmie informuje, że:

- zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości na 2010 rok są stawki wynikające z Uchwały Nr XLV/87/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (w załączeniu).

- zgodnie z art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawą do obliczenia podatku rolnego od posiadanych gruntów na terenie Gminy Ruciane-Nida na 2010 rok jest cena 1q żyta wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku i wynosi 34,10 zł za 1 dt, sanowi to stawki: 2,5 q – 85,2500 zł od 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne), oraz 5,0 q – 170,5000 zł od 1 ha użytków rolnych (grunty pozostałe nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych).

- zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2010 rok jest stawka wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2009 roku, która wynosi 136,54 zł za 1 m3 drewna, stanowi to stawkę 30,0388 zł za 1 ha fizyczny lasu oraz dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 15,0194 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podatek od nieruchomości oraz podatek leśny płaci się w ratach proporcjonalnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, natomiast podatek rolny płacony jest w proporcjonalnych ratach, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Nie zapłacenie określonego w deklaracji w/w podatku spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.

Data powstania: czwartek, 7 sty 2010 14:03
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2010 14:15
Data edycji: środa, 13 sty 2010 07:58
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sty 2011 10:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3988 razy
Ilość edycji: 1