BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

na „wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na rzezcz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 70000000-1, 70300000-4
Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2010 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje osiem części na poszczególne usługi rzeczoznawcy majątkowego, tj.:
- część 1 – wycena lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz z udziałem w gruncie;
- część 2 – wycena działki;
- część 3 – wycena działki i prawa jej użytkowania wieczystego – do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- część 4 – wycena działki przed zmianą i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego – do ustalenia wysokości renty planistycznej;
- część 5 – wycena działki zabudowanej domen i budynkiem gospodarczym;
- część 6 – inwentaryzacja lokalu mieszkalnego lub użytkowego;
- część 7 – wycena budynku gospodarczego lub garażu z gruntem;
- część 8 – inwentaryzacja budynku gospodarczego.
zgodnie ze SIWZ.
Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1, lub pobrać ze strony www.bip.ruciane-nida.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1500, pokój nr 1.
Teresa Dąbrowska – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 52, w godz. 800- 1500.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 29 stycznia 2010 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 stycznia 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy P.z.p. w stosunku do osób fizycznych – wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 ustawy P. z. p. po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
3. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dodatkowe dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dołączyli do oferty:
- potwierdzoną kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego nadanych zgodnie z wymogami ustawowymi określonych w rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 SIWZ;
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania takimi osobami, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganych powyżej warunków dotyczących: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub dysponowania osobami, obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p. umożliwiających wykonanie zamówienia - tj. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub dysponowania osobami.
Ponadto, w odniesieniu do tych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. w stosunku do osób fizycznych – wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.
4. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki. Na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P. z. p. oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P. z. p. nie później niż na dzień składania ofert.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego) należy dołączyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. w przypadku spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów zarejestrowanych w sądzie – odpis z rejestru sądowego (KRS)
2) w przypadku osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami):
a) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
4) potwierdzoną kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego nadanych zgodnie z wymogami ustawowymi. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
6) w przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu:
a) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., umożliwiających wykonanie zamówienia tj. wymaganego do realizacji przedmiotowego zamówienia doświadczenia
b) Ponadto, w odniesieniu do tych podmiotów:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. w stosunku do osób fizycznych – wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
8) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo (a).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na część lub całość zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 21 stycznia 2010 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 21 stycznia 2010 r.
Data powstania: czwartek, 21 sty 2010 07:39
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lut 2010 08:55
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2087 razy