BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

na sporządzenie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 90714000-5
Termin realizacji zamówienia: do 30.01.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w zakresie przewidzianym art. 51 i 52 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Analizę należy przeprowadzić na terenach przewidzianych przez Gminę pod zainwestowanie.
1) Część przyrodnicza:
Analizę stanu istniejącego środowiska na obszarach z przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, należy dokonać z uwzględnieniem walorów faunistyczno-florystycznych. Należy wskazać występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt. Szczególnie zwrócić uwagę na gatunki chronione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną oraz w sprawie gatunków dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną. Wskazana ocena winna uwzględnić analizę istniejących danych (publikacje, monografie, ekspertyzy, opracowania, wyniki inwentaryzacji) oraz danych zebranych w trakcie wizji lokalnych terenów objętych zainwestowaniem. Stwierdzone gatunki i siedliska zwierząt, roślin i grzybów chronionych, należy wykazać na załączniku graficznym do przedmiotowej oceny.
2) Cześć sanitarna:
Należy scharakteryzować stan zanieczyszczeń powietrza, klimat akustyczny, warunki hydrogeologiczne oraz zasoby wód podziemnych (wraz z charakterystyką ujęć wody oraz ich stref ochronnych), gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, rozkład zaludnienia (zabudowy mieszkalnej). Przy omawianiu wpływu zmienianego studium na środowisko należy uwzględnić potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi. Omawiane zagadnienia należy przedstawić w formie graficznej i liczbowej.
Przedmiotowe opracowanie należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w ilości trzech egzemplarzy i wersji elektronicznej.
Prace należy przeprowadzić w okresie lęgowym i wegetacyjnym.
zgodnie ze SIWZ.
Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1, lub pobrać ze strony www.bip.ruciane-nida.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1500, pokój nr 1.
Jacek Schramke – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 54, w godz. 800- 1500.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 12 lutego 2010 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lutego 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy P.z.p. w stosunku do osób fizycznych – wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 ustawy P. z. p. po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
3. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dodatkowe dotyczące:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o podobnym profilu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania takimi osobami, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Zamawiający uzna za spełnione posiadanie uprawnień przez jedną osobę), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego powyżej warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p. umożliwiających wykonanie zamówienia - tj. wiedzy i doświadczenia. Ponadto, w odniesieniu do tych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. w stosunku do osób fizycznych – wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.
4. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki. Na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P. z. p. oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P. z. p. nie później niż na dzień składania ofert.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
7. Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego) należy dołączyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. w przypadku spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów zarejestrowanych w sądzie – odpis z rejestru sądowego (KRS)
2) w przypadku osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami):
a) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
5) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
6) dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
7) w przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu:
a) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., umożliwiających wykonanie zamówienia tj. wymaganego do realizacji przedmiotowego zamówienia doświadczenia
b) Ponadto, w odniesieniu do tych podmiotów:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. w stosunku do osób fizycznych – wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ.
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
9) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo (a).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 28 stycznia 2010 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 stycznia 2010 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 sty 2010 10:11
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2010 11:22
Data edycji: czwartek, 11 lut 2010 11:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lut 2010 09:16
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2681 razy
Ilość edycji: 1