BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na sporządzenie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida”
Wszyscy Wykonawcy zamówienia

W związku z zapytaniami dotyczącymi zamówienia publicznego na sporządzenie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida”, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uszczególnienie:

Pytania i odpowiedzi:

1. Ile spotkań roboczych Zamawiający przewiduje z Wykonawcą?
Odp.: Zamawiający nie limituje ilości spotkań.

2. Czy Zamawiający udostępnia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
Odp.: Tak. Zarówno projekt jak i obowiązujący dokument.

3. Czy Zamawiający posiada i udostępnia opracowanie ekofizjograficzne?
Odp.: W tej chwili jeszcze nie posiada.

4. Proszę o dokładnie podanie oraz wymienienie istniejących danych (publikacje, analizy, ekspertyzy oraz opracowania), które Zamawiający posiada oraz udostępnia Wykonawcy.
Odp.: Wykonawca zdobywa dane we własnym zakresie.

5. Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren?
Odp.: Zamawiający udostępnia mapy topograficzne (geotify) dla poszczególnych miejscowości (1:10000) oraz mapę zbiorczą gminy (1:100000).

6. Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia wypisy z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren?
Odp.: Zamawiający jest w posiadaniu ewidencji gruntów, która może posłużyć do celów „roboczych”.

7. Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
Odp.: Tereny przewidziane go zabudowy nie są objęte planami miejscowymi.

8. Czy Zamawiający dysponuje i udostępnia mapy sytuacyjno wysokościowe?
Odp.: Patrz odpowiedz w pkt. 5.

9. Proszę o podanie zakresu ww. opracowania.
Odp.: Opracowanie powinno być zgodne z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

10. W jakim terminie należy opracować ww. projekt.
Odp.: Projekt należy przedstawić po zakończeniu prac terenowych.

11. W jakim terminie należy uzyskać materiały do dla ww. projektu.
Odp.: Określa wykonawca.

12. Czy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?
Odp.: Nie

13. Proszę o podanie szczegółowej dokumentacji jaką Zamawiający przekaże i udostępnia do wykonania ww. zadania.
Odp.: Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego materiały kartograficzne w formie podkładów tifowych (geotify).

14. Czy Zamawiający posiada dane o stanie środowiska oraz wyniki badań (np. pomiary akustyczne, emisji powietrza) wraz z danymi literaturowymi? Jeśli tak to jakie?
Odp.: Nie posiada.

15. Dla jakich okresów wykonano obliczenia hałasu?
Odp.: Nie wykonano.

16. Czy należy opracować plansze obszarów zagrożeń zawierające np. źródła dźwięku, krzywe równego poziomu, w tym z zastosowaniem ekranowania?
Odp.: Nie

17. Czy Zamawiający posiada i udostępnia ortofotomapy? Jeśli nie to czy wymagane jest sporządzenie ortofotomap?
Odp.: Nie jest wymagane sporządzenie ortofotomap.

18 Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych. Jeśli tak ile spotkań przewiduje Zamawiający oraz na ile osób? Kto pokrywa koszty wynajmu sali konferencyjnej i serwisu kawowego o ile jest wymagany.
Odp.: Zamawiający nie przewiduje konsultacji społecznych.

19. W ilu gminach lub dzielnicach mają zostać przeprowadzone konsultacje społeczne?
Odp.: Patrz pkt. 18.

20. Czy Zamawiający wymaga pozyskania map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren?
Odp.: Nie. Opracowanie należy zrealizować na materiałach kartograficznych dostarczonych przez Zamawiającego.

21. Czy Zamawiający wymaga pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren?
Odp.: Nie.

22. Czy Zamawiający wymaga pozyskania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących przewidywany teren?
Odp.: Nie.

23. Czy Zamawiający wymaga ortofotomap obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie?
Odp.: Nie.

24. Czy Zamawiający wymaga map sytuacyjno-wysokościowych obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie?
Odp.: Patrz pkt. 20.

25. Czy Zamawiający wymaga map zasadniczych obejmujących przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie?
Odp.: Patrz pkt. 20

26. Czy Zamawiający uznaje przekazanie oryginału map i 2 kopii (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyrys z PZP) potwierdzonych za „zgodność z oryginałem” przez odpowiedni urząd bądź wykonawcę.
Odp.: Odpowiedz wynika z poprzednich punktów.

27. Czy Zamawiający wymaga przekazania samych oryginałów map w 3 kompletach w tym: mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyrys z PZP?
Odp.: Odpowiedz wynika z poprzednich punktów.

28. Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa lub prokury w sprawie pozyskania map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisów z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren?
Odp.: Odpowiedz wynika z poprzednich punktów.

29. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie?
Odp.: Tak.

30. Czy należy przeprowadzić inwentaryzacje przyrodniczą uproszczoną czy szczegółową?
Odp.: Szczegółową.

31. Czy należy przeprowadzić pomiary zanieczyszczeń środowiska?
Jeśli tak proszę o:
- podanie dokładnej skali oraz rodzaju mapy jakiej Zamawiający wymaga żeby zasięg zanieczyszczeń poszczególnych zanieczyszczeń?
Patrz pkt. 5.
- ilości punktów dla których należy przeprowadzić pomiar zanieczyszczeń ścieków opadowych (o ile są wymagane)
- ilości punktów dla których należy przeprowadzić pomiar zanieczyszczeń powietrza (o ile są wymagane)
- ilości punktów dla których należy przeprowadzić pomiar hałasu (o ile są wymagane)
- czy zamawiający wymaga przeprowadzenia jednego poboru próbki ścieków z danego jednego punktu
- według jakich metodyk lub norm powinny być oznaczane pomiary zanieczyszczeń ścieków opadowych
- ze względu na metodykę pomiarów zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki można mierzyć metodą 1 godzinną oraz 24 godzinną. Proszę o doprecyzowanie metody wymaganej przez Zamawiającego
- wskazanie metodyki pomiarów zanieczyszczeń powietrza
- podanie zanieczyszczeń powietrza które należy pomierzyć
Odp.: Wykonawca powinien oprzeć się na istniejących danych dotyczących zanieczyszczeń środowiska.


32. Jak przedstawiać będzie się sytuacja w przypadku gdy niektóre gminy nie posiadają map sytuacyjno-wysokościowych? Czy Zamawiający w takim wypadku zwolni Wykonawcę z pozyskania tego rodzaju map?
Odp.: Wykonawca wykona załączniki na materiałach dostarczonych przez Zamawiającego.

33. W jakiej skali należy przedstawić załączniki graficzne?
Odp.: W skali w jakiej sporządzono materiały kartograficzne przekazane przez Zamawiającego.

34. Proszę o podanie daty kiedy została przeprowadzona ostatnia inwentaryzacja przyrodnicza dla gminy?
Odp.: Gmina nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej.

35. Czy Zamawiający udostępnia wyniki inwentaryzacji przyrodniczej którą posiada?
Odp.: Patrz pkt. 34.

36. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia pomiarów hałasu?
Jeśli tak proszę podać orientacyjną ilość punktów w których należy przeprowadzić pomiary.
W przypadku stwierdzenia wymogu przeprowadzenia pomiarów hałasu Zamawiający wymaga pomiarów metodą 24 godzinną czy metodą próbkowania?
Odp.: Wykonawca powinien oprzeć się na istniejących danych dotyczących zanieczyszczeń środowiska.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 r. (Dz. U. Nr 188 poz. 1154) w sprawie protokółu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej wartości w/w zamówienia, względnie części protokółu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej tę informacje.
Odp.: Odpowiedź, jak w wyjaśnieniach SIWZ z dnia 03.02.2010 r., iż zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (szacunkową wartość zamówienia) bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Protokół w części zawierającej szacunkową wartość zamówienia wypełnia się po czasie otwarcia ofert zgodnie z powyższym Rozporządzeniem załącznik nr 2 wzór nr 1.

Zawiadamia się jednocześnie, że Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert:

1. W Rozdziale IX pkt 1 zmienia się treść z „Nie otwierać przed 2010.02.12 godz. 1000” na „Nie otwierać przed 2010.02.19 godz. 1000”.

2. W Rozdziale IX pkt 2 zmienia się treść z „Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 15 (sekretariat) nie później niż do dnia 12 lutego 2010 r. do godz. 930 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)” na „Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 15 (sekretariat) nie później niż do dnia 19 lutego 2010 r. do godz. 930 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)”.

3. W Rozdziale IX pkt 6 zmienia się treść z „Otwarcie ofert nastąpi 2010.02.12 godz. 1000” w Sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie” na „Otwarcie ofert nastąpi 2010.02.19 godz. 1000” w Sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie”.

Powyższe zmiany treści stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Rucianem-Nidzie

Leszek Marek GryciukData powstania: czwartek, 11 lut 2010 08:50
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2010 11:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 lut 2010 09:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2647 razy