BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE DLA OSÓB PRAWNYCH

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2004 oraz wzory deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.NUMER KONTA URZĘDU MIASTA I GMINY W RUCIANEM - NIDZIE

URZĄD MIASTA I GMINY W RUCIANEM - NIDZIE


BS RUCIANE - NIDA


30 9364 0000 2001 0000 0071 0001UCHWAŁA Nr XV/ 87/2003
Rady Miejskiej w Rucianem - Nidzie
z dnia 28 listopada 2003r.
w sprawie: stawek podatku do nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 720 i 721), art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84, zmiany: Nr 200, poz. 1683, z 2003r., Dz.U. Nr 110, poz. 1039), Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokościach ustalonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części, będące w trwałym zarządzie zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz jednoosobowych spółek skarbu gminy powiązanych z gminą Ruciane – Nida, z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,
3) nieruchomości będące w trwałym zarządzie Straży Pożarnych, z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3
1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu wsi w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się sołtysów.
3. Za pobór ww. podatku ustala się prowizje dla sołtysów w wysokości 10%,
4. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w ciągu 3 dni od upływu terminu płatności.
5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i nie wpłacony w terminie na konto Urzędu Miasta i Gminy.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
§ 5
Traci moc: - Uchwała Nr XXXVIII/80/2001 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- Uchwała Nr III/3/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.
§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2004 r.

Załącznik do Uchwały Nr XV/87/2003
Rady Miejskiej w Rucianem - Nidzie
z dnia 28 listopada 2003r.
L.p.WyszczególnieniePodstawa opodatkowaniaStawka podatku
1.Budynki mieszkalne lub ich częściod 1 m2 powierzchni użytkowej0,42 zł
2.Budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza czy leśna, oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.od 1 m2 powierzchni użytkowej13,40 zł
3.Pozostałe budynki:
a)Garaże
b)Budynki gospodarcze
od 1 m2 powierzchni użytkowej5,82 zł
3,95 zł
3,02 zł
4.Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnychod 1 m2 powierzchni użytkowej3,50 zł
5.Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnymod 1 m2 powierzchni użytkowej8,07 zł
6.Budowlewartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych2%
7.Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynkówod 1 m2 powierzchni0,52 zł
8.Grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnychza 1 ha powierzchni3,41 zł
9.Grunty pozostałe:
W tym zajęte na tereny rekreacyjne określone w ewidencji gruntów jako Bi
d 1 m2 powierzchni0,11 zł
0,31 zł
Data powstania: środa, 7 sty 2004 13:57
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2004 08:22
Data edycji: czwartek, 8 sty 2004 00:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 sty 2005 14:33
Opublikował(a): Tomasz Frąckiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 4083 razy
Ilość edycji: 3