BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

na „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla szkół Gminy Ruciane – Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania
dla szkół Gminy Ruciane – Nida” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 30.20.00.00-0, 32.32.00.00-2
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby szkół Gminy Ruciane – Nida, a w szczególności:
- 6 kpl. laptopów,
- 10 zestaw. komputerów stacjonarnych,
- 16 kpl. systemów operacyjnych Windows XP oraz Microsoft Office,
- 2 szt. drukarek laserowych,
- 6 szt. projektorów multimedialnych,
- 1 szt. kamery cyfrowej,
- 1 szt. odtwarzacza DVD,
- 2 szt. rzutników do folii,
- 5 szt. ekranów ze statywem,
- 1 szt. telewizora LCD.
Szczegółowe dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych urządzeń o parametrach i jakości nie gorszych lub od zaproponowanych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany zgodnie z art.30 ust. 5 Ustawy wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca, na etapie składania oferty, musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami. Wykonawca dołączy dokumentację eksploatacyjno-techniczną w języku polskim.
2. Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1, lub pobrać ze strony www.bip.ruciane-nida.pl.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1500, pokój nr 1.
Karol Syta – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 37, w godz. 800- 1500.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
5. Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2010 r., godz. 930.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 marca 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy mają obowiązek złożyć:
1) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy P.z.p. w stosunku do osób fizycznych – wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymienione warunki muszą być spełnione przez każdego z Wykonawców.
8. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
10. Ocena spełnienia warunków postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wskazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P. z. p. oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P. z. p. nie później niż na dzień składania ofert.
11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
12. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
13. Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego) należy dołączyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. w przypadku spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów zarejestrowanych w sądzie – odpis z rejestru sądowego (KRS)
2) w przypadku osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami):
a) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ
4) w przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu:
a) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., umożliwiających wykonanie zamówienia tj. wymaganego do realizacji przedmiotowego zamówienia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
6) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo (a).
7) Dodatkowo, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dołączyć dokumenty opisujące parametry techniczne sprzętu.

14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 11 marca 2010 r.

Projekt (zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla szkół gminy Ruciane – Nida) jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007 – 2013.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 marca 2010 r.
Data powstania: czwartek, 11 mar 2010 11:30
Data opublikowania: czwartek, 11 mar 2010 13:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2010 12:15
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3804 razy