BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz; Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 28 stycznia 2004 r., godz. 9 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 stycznia 2004 r. o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 80 %
- termin wykonania usługi - 10 %
- wydłużony termin płatności - 10 %
Data powstania: wtorek, 20 sty 2004 11:14
Data opublikowania: wtorek, 20 sty 2004 13:05
Data przejścia do archiwum: środa, 17 mar 2004 08:10
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2747 razy