BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

Przedmiotem sprzedaży jest działka która nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona jest na terenie zainwestowanym z przewagą tego typu zabudowy, ozn. nr geod. 90/25, o pow. 430 m2, położona w Krzyżach, ujawniona w KW 15493.
Cena sprzedaży netto wynosi 14.100,00 zł

1. Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 90/28, w wykonaniu uchwały nr XLV/96/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 30 listopada 2009 roku.
2. Cena sprzedaży brutto wynosi 17.202,00 zł, w tym 22% podatek VAT stanowiący kwotę 3.102,00 zł.
3. Nabywca pokrywa koszt spisania umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej w Piszu oraz koszty sądowe. Koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży pokrywa nabywca.
4. Protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży zostanie z nabywcą spisany po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres od 27.03.2010 roku do 17.04.2010.roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu,


Data powstania: sobota, 27 mar 2010 15:25
Data opublikowania: piątek, 26 mar 2010 11:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2010 09:07
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1737 razy