BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej, stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 321, o pow. 359 m2, będącą w użytkowaniu wieczystym Pani Barbary Siwik, ujawnioną w KW 4472, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XLVI/101/2009, z dnia 21 grudnia 2009 roku. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem sklepu spożywczego stanowiącego własność użytkownika wieczystego.

Rzeczoznawca majątkowy dnia 6 stycznia 2010 roku ustalił:
- wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej w kwocie 32.200,00 zł,
- wartość jej prawa użytkowania wieczystego w kwocie 20.200,00 zł.
Na podstawie art. 69 wyżej wymienionej ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości dlatego nabywca przedmiotowej nieruchomości gruntowej wnosi na rzecz sprzedawcy kwotę brutto 14.640,00 zł ustaloną według wyliczenia:
32.200,00 zł – 20.200,00 zł = 12.000,00 zł plus 22% podatek VAT stanowiący kwotę 2.640,00 zł = 14.640,00 zł słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych.
Koszt spisania umowy notarialnej, koszty sądowe oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca.
Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres od dnia 27 marca 2010 roku do dnia 17.04.2010 roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
Data powstania: sobota, 27 mar 2010 08:53
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2010 09:07
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1496 razy