BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

Nr geod. 337/3, pow. 1.269 m2,
położenie: Ruciane-Nida Ul. Wiejska,
Cena sprzedaży netto: 104.718,00 zł
KW - OL1P/00012960/8

Przedmiotem sprzedaży jest działka stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona pod zabudowę, która w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruciane-Nida znajduje się w konturze planistycznym 52UT opisanym jako tereny usług turystycznych.


1. Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 336/2 i 336/1, w wykonaniu uchwały nr L/12/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 25 lutego 2010 roku. Nabywcami jej będą właściciele terenu przyległego ozn. nr geod. 336/2 i 336/1 położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej.
2. Cena sprzedaży brutto wynosi 127.755,96 zł, w tym 22% podatek VAT stanowiący kwotę 23.037,96 zł. Na wniosek nabywcy cena sprzedaży może być rozłożona na maksymalnie 10 rat rocznych. Do każdej raty dolicza się oprocentowanie w wysokości 2% liczonych od kwoty pozostałej po wpłacie kolejnej raty w stosunku rocznym a kwota rozłożona na raty jest zabezpieczana hipotecznie na sprzedawanej działce, co będzie ujawnione w księdze wieczystej. Cena sprzedaży może być też wniesiona przez nabywców na rzecz sprzedawcy w kwocie jednorazowej.
3. Nabywca pokrywa koszt spisania umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej w Piszu oraz koszty sądowe i koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
4. Protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży zostanie z nabywcą spisany po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres od 09.04.2010 roku do 1.05.2010.roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
Data powstania: piątek, 9 kwi 2010 10:22
Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2010 12:57
Data przejścia do archiwum: środa, 5 maj 2010 10:37
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1872 razy