BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

Dostawa materiałów do budowy i remontu chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów do budowy i remontu chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 44113200-7, 44113100-6
Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2010 r.
1. a) Przedmiotem zamówienia jest/są dostawy materiałów cementowych:
- płytki chodnikowe w ilości 12 000 szt. (w kolorze szarym, wym.: 35 cm x 35 cm, grubość 5 cm );
- płytki chodnikowe w ilości 8 000 szt. (w kolorze czerwonym, wym.: 35 cm x 35 cm, grubość 5 cm,);
- obrzeża chodnikowe w ilości 1500 mb (w kolorze szarym, wym.: 6 cm x 20 cm x 100 cm);
- krawężniki w ilości 2 000 mb (w kolorze szarym, wym.:15 cm, x 30 x 100 cm);
- krawężniki w ilości 350 szt. (w kolorze szarym, wym.: 15 cm x 30 cm x 50 cm);
- krawężnik łukowy wewnętrzny o promieniu 1 m w ilości 150 szt;
- kostka brukowa w ilości 1500 m2 (w kolorze szarym, gr. 6 cm).
b) Dowóz oraz rozładowanie ww. materiałów na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida w ilościach i miejsce wskazane przez Zamawiającego.
c) Wykonawca dostawę i rozładunek materiałów wykona własnym sprzętem.
2. Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1, lub pobrać ze strony www.bip.ruciane-nida.pl.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1500, pokój nr 1.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1500, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
5. Termin składania ofert upływa dnia 20 kwietnia 2010 r., godz. 930.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy mają obowiązek złożyć:
1) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy P.z.p. w stosunku do osób fizycznych – wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymienione warunki muszą być spełnione przez każdego z Wykonawców.
8. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga dokumetów dotyczących spełnienia norm oferowanych wyrobów.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania potencjałem technicznym - posiadania pojazdów do przewozu oraz sprzętu do rozładunku materiałów określonych w rozdziale III pkt 1 ww. SIWZ.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
9. Każdy z Wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) deklarację zgodności, orzeczenie techniczne, certyfikat, atest lub aprobatę techniczną, stwierdzającą, że wyroby na których dostawę składana jest oferta są zgodne z obowiązującymi normami.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony dokument musi być przedłożony łącznie przez wszystkich Wykonawców.
10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
11. Ocena spełnienia warunków postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wskazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P. z. p. oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P. z. p. nie później niż na dzień składania ofert.
12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
13. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
14. Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego) należy dołączyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. w przypadku spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów zarejestrowanych w sądzie – odpis z rejestru sądowego (KRS)
2) w przypadku osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami):
a) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ
4) deklarację zgodności, orzeczenie techniczne, certyfikat, atest lub aprobatę techniczną, stwierdzającą, że wyroby na których dostawę składana jest oferta są zgodne z obowiązującymi normami.
5) w przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu:
a) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., umożliwiających wykonanie zamówienia tj. wymaganego do realizacji przedmiotowego zamówienia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
7) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo (a).
15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
16. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 12 kwietnia 2010 r.
Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 kwietnia 2010 r.
Data powstania: poniedziałek, 12 kwi 2010 09:38
Data opublikowania: poniedziałek, 12 kwi 2010 14:13
Data przejścia do archiwum: środa, 21 kwi 2010 07:14
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2114 razy